Xiao Xiao Li

Xiao Xiao Li

officier, Huawei Technoligies
 

En poste chez Huawei Technoligies

 

Précédents : Grenoble Ecole De Management

Parcours

officier

Chez Huawei Technoligies

De 2016 à aujourd'hui